Privacy Statement (n.a.v. de AVG wet d.d. 25-05-2018)


Wij registreren alleen klantgegevens voor het verzenden van bestellingen en voor het factureren.

Factuurgegevens worden voor het wettelijke termijn bewaard. Andere gegevens worden niet bewaard.


Klantgegevens worden alleen met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor service/garantie of bij verzenden van bestellingen met de pakketbezorgdienst.


Email over bestellingen of service wordt maximaal bewaard zolang er garantie zit op het product of producten.

Email die niet specifiek over een bestelling of service gaat wordt maximaal een half jaar bewaard.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Algemene leveringsvoorwaarden

 

1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met IT Service Rijssen betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende produkten en/of diensten.

1.2. Toepassingen van de door klanten ingeroepen algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer de ons gegungde opdracht schriftelijk (per fax, brief of e-mail) door ons wordt bevestigd, of wij door levering te kennen geven dat wij de opdracht hebben geaccepteerd.

1.4. IT Service Rijssen behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren, betalingen vooraf te verlangen of andere betalingscondities te stellen die voor IT Service Rijssen afdoende zijn.

 

2. Prijzen

2.1. Alle door IT Service Rijssen gecommuniceerde prijzen gelden onder voorbehoud van prijswijzigingen en foutieve vermeldingen.

2.2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders geoffreerd zijn alle prijzen exclusief porto-, vervoer-, montage-, installatie-, conversie-, reis-, verblijfs- en andere bijkomende kosten.

3. Levertijden

3.1. Levertijden zijn indicatief en vrijblijvend.

3.2. Levertijden zijn onder voorbehoud van een juiste en tijdige levering aan IT Service Rijssen door haar leveranciers en producenten.

 

4. Aflevering / verzending

4.1. Verzending geschiedt enkel na vooruitbetaling. De kosten van verzending worden aan de klant doorberekend.

4.2. Bij versturen per post/koeriersdienst heeft IT Service Rijssen geen verantwoordelijkheid voor eventuele vertragingen in de leveringstermijn veroorzaakt door de koeriersdienst.

4.3. Afnemer is verplicht de goederen direct na aflevering zo volledig mogelijk op mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. De gebreken dienen de transportondernemer onverwijld worden medegedeeld. Bovendien dienen gebreken binnen twee werkdagen na vaststelling daarvan, schriftelijk aan IT Service Rijssen te worden medegedeeld. De beschadigde goederen blijven bij de klant, totdat zij door onze deskundige beoordeeld zijn. Latere reclamaties dan hier genoemd worden niet door ons geaccepteerd.

 

5. Betaling

5.1. Betaling van producten gebeurd vooraf, of contant bij bezorging aan huis. Bij verzending is levering uitsluitend na vooruitbetaling mogelijk. Producten speciaal voor de klant besteld, zullen altijd vooraf voldaan moeten worden.

5.2. Enkel na uitdrukkelijke toestemming van IT Service Rijssen kunnen vaste klanten gefaktureerd worden. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven, tenzij anders vermeld op de faktuur. Bij overschrijding van de betalingstermijn, behoudt IT Service Rijssen zich het recht voor bij de tweede herinnering het faktuurbedrag te verhogen met een boete van minimaal 15,00 euro.

5.3. De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

5.4 Als na 14 dagen, na datum van bestelling (bij betaling vooraf), betaling en/of annulering uitblijft, worden reserveringskosten in rekening gebracht, met een minimum van 25,00 euro. De klant krijgt hiervan schriftelijk bericht. IT Service Rijssen behoudt zich het recht om daarna de bestelling te annuleren.

 

6. Garantie

6.1. IT Service Rijssen staat in voor de deugdelijkheid van de door haar aan afnemer geleverde zaken, doch ten hoogste in de mate waarin daarvoor te haren aanzien door haar leveranciers aansprakelijkheid wordt aanvaard c.q. garanties worden afgegeven. Indien niet anders vermeld gelden de volgende garantietermijnen: 2 jaar garantie op nieuwe hardware, 3 maanden garantie op reparaties, 30 dagen garantie op tweedehands hardware (vervanging indien mogelijk). Alle programmatuur is van garantie uitgesloten.

Herstel van verloren gegane gegevens valt nimmer onder garantie. IT Service Rijssen is niet aansprakelijk voor verlies van informatie op magnetische informatiedragers tijdens reperatiewerkzaamheden verricht door of namens IT Service Rijssen, noch verlies van informatie op geleverde magnetische informatiedragers veroorzaakt door defecten of mankementen van welke aard dan ook.

6.2. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van IT Service Rijssen.

6.3. De afnemer dient de voor vervanging of reperatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door IT Service Rijssen op te geven adres.

6.4. Retourzendingen van defecten danwel zendingen worden alleen geaccepteerd na door ons vooraf gegeven toestemming middels een door ons geautoriseerd RMA (return material authorisation) nummer en, zover van toepassing, met door ons in rekening gebrachte onderzoekskosten danwel reperatiekosten. Zonder RMA nummer en/of voldoende frankering worden deze zendingen niet geaccepteerd.

6.5. Een D.O.A. (dead on arrival) is een product dat defect uit de doos komt. Hierbij geldt dat dit binnen 2 dagen na factuurdatum gemeld moet zijn bij IT Service Rijssen. Het product dient dan binnen 5 kalenderdagen na factuurdatum in het bezit dient te zijn van IT Service Rijssen.

6.6. IT Service Rijssen is niet aansprakelijk voor schade welke door de volgende oorzaken is ontstaan. Het recht op aanspraak op de garantiebepalingen komt hiermede tevens te vervallen: natuurlijke slijtage en verslijting; indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd; bij ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluting, verkeerde netspannig, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of chemische middelen of door andere buiten komende oorzaken of onheilen; indien het apparaar niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanijzing omschreven wijze is onderhouden; indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikt of verkeerde accessoires; indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

6.7. Verdere aanspraken van de klant, in het bijzonder een aanspraak op vergoeding van schade welke niet aan de geleverde goederen zelf is ontstaan, zijn uitgesloten.

6.8 Ondersteuning voor software geproduceerd door derde valt onder de verantwoordelijkheid van de producent. IT Service Rijssen is alleen aanspreekbaar op de deugdelijkheid van de drager (cd of dvd).

 

7. Adviezen, aanwijzingen en informatie

7.1. IT Service Rijssen is uitgesloten van aansprakelijkheid ten aanzien van adviezen, aanwijzingen en informatie, ook dan wanneer deze eventueel in het kader van installatie van onze goederen wordt gegeven.

 

8. Reclames

8.1. Alle technische gegevens zijn gebaseerd op specificaties/bronnen van de desbetreffende fabrikant/leverancier. IT Service Rijssen is niet verantwoordelijk voor fouten en andere veranderingen. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de hand van gebruikt beeldmateriaal.

 

9. Afkoelingsperiode (Wet "Kopen op afstand")

9.1. Bij elke overeenkomst op afstand heeft de consument een termijn van 7 dagen waarbinnen hij/zij de overeenkomst kan herroepen zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen. De consument moet in dit geval ten hoogste de kosten voor het terugzenden van de goederen betalen. De leverancier is verplicht om binnen 30 dagen de bedragen terug te betalen die reeds door de consument betaald zijn. De termijn van het herroepingsrecht gaat voor goederen in op de dag waarop de consument de goederen ontvangt.

9.2. De consument kan in een aantal gevallen het herroepingsrecht niet uitoefenen. Dit geldt onder andere voor: goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaadigd, bijvoorbeeld maatwerk (bijvoorbeeld, software op maat of een pc op maat), of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben; audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

9.3 Producten dienen compleet en in de oorspronkelijke, onbeschadigde en gesloten verpakking te zitten. Producten die beschadigd of gebruikt zijn, komen niet voor restitutie in aanmerking.

9.4 Producten door personeel van IT Service Rijssen afgeleverd en door de klant contant betaald of producten door de klant afgehaald en contant betaald komen niet voor restitutie in aanmerking.

 

Leveringsvoorwaarden juli 2005 - IT Service Rijssen